Linoleum

RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR - DLW GULVBELÆGNINGER

Kære kunde

Det glæder os, at de har valgt en Armstrong DLW gulvbelægning med PUR overfladebeskyttelse. For at få længst mulig glæde af denne kvalitets gulvbelægning bør følgende hensyn tages:

Reducer indførslen af snavs og smuds ved at etablere tilstrækkelige smudsforebyggende foranstaltninger ved alle indgangsdøre.
Tilsmudsning af belægningsoverfladen fører til et større slid og kan i nogle tilfælde give misfarvninger.
Snavs især tørt snavs i kornet struktur forstærker skurevirkningen på gulvbelægningens overflade.
Skurepulver og stærke opløsningsmidler må ikke anvendes som rengøringmiddel.
Af hygiejniske og æstetiske grunde bør alle gulvbelægninger rengøres regelmæssigt.

 

Armstrong DLW LINOLEUM PUR, VINYL PUR OG LUXURY VINYL PUR er lette at rengøre og kræver ingen normalt ingen førstegangspleje, med mindre overfladen er blevet beskadiget.

Ved brug af en gulvbelægning med PUR overfladebeskyttelse kan man reducere rengørings- og plejeomkostningerne betydeligt i forhold til omkostningerne på en traditionel gulvbelægning.

Bemærk venligst

Aggressive fejlbelastninger på gulvbelægningen, som eksempelvis kan stamme fra forkerte / ru hjul og nopper, eventuelt med skarpe kanter, samt uforholdsmæssig stor indførsel af snavs, misfarvninger grundet fejlpåvirkninger fra farvet materiale eller spild, kan påføre disse belægninger varige mén, ligesom det kan på andre gulvbelægninger. Skader opstået grundet fejlbelastning eller forkert vedligeholdelse er ikke reklamationsberettiget.

Skaderne sker specielt hvis fejlbelastningen trykker og slider på de samme områder i længere tid. Dette slid betragtes som en ekstrem belastning, som ingen elastiske gulvbelægninger kan modstå, uden at der opstår skader. På områder hvor man påregner en sådan belastning, kan man med fordel, inden ibrugtagningen, give gulvet en ekstra beskyttelse i form af en polishbehandling.

Beskadiges den fabrikspålagte PUR, grundet fejlbelastninger, er det muligt, at tørskure/grundrengøre denne og efterfølgende påfører en permanent Polyuretan forsegling (f.eks. CC-PU-Siegel mat fra CC-Dr. Schutz)

Vores rengøringsanbefaling for DLW LINOLEUM, VINYL PUR og LUXURY VINYL PUR gulvbelægninger er beskrevet i de efterfølgende afsnit:

1 Byggerengøring

Fjern tørt snavs, som er tilført gulvbelægningen i byggeperioden, ved fejning eller bedst ved grundig støvsugning.

Alt efter hvor snavset gulvbelægningen er udføres en af følgende vådrengøringer.

a)Let tilsmudsning med et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Universal.

b)Kraftige tilsmudsninger kan fjernes ved skuring i forbindelse med vask med et neutralt rengørings-middel, kombineret med brug af rengøringsmaskiner eller skuremaskiner med underliggende beige eller rød 3M rondel. Alternativt kan der anvendes et grundrensemiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Grundrensemiddel (pH-værdi max.10). Der afsluttes med at neutralisere gulvet med rent vand.

Alt efter behov kan belægningsoverfladen, når denne er tør, tørpoleres ved brug af polermaskine med underliggende beige eller rød rondel. Ved tørpolering anvendes der mellem 300 og 1000 omdrejninger.

Selv om der efter den udførte byggerengøring ikke skal førstegangsplejes, anbefales det, at gulv-belægningen er tilstrækkelig tør inden denne tages i brug.

Ønsker man at polishbehandle PUR overfladen, skal grundrengøringen og skuringen være udført grundigt med en grøn 3M rondel. Efter den efterfølgende opsugning af vaskevandet, skal belægnings-overfladen skylles grundigt med rent vand, eventuelt tilsat en neutraliserende væske. Gulvet skal derefter være fuldstændig tørt. Ved at følge disse anbefalinger, minimerer man risikoen for, at der kan opstå vedhæftningsproblemer.

2 Førstegangspleje

En DLW LINOLEUM; VINYL og LUXURY VINYL gulvbelægning med den fabrikspåførte PUR overfladebeskyttelse behøver ikke førstegangspleje efter byggerengøringen, men hvis det ønskes, er dette muligt.

2.1 Fladedesinficering

DLW Linoleum PUR, VINYL PUR og LUXURY VINYL PUR er modstandsdygtige overfor desinficeringsmidler i henhold til DGHM listen (tysk klassificering).

Farveholdige desinficeringsmidler som for eksempel jod efterlader permanente pletter på alle elastiske gulvbelægninger.

3 Daglig rengøring

Den valgte metode er afhængig af besmudsningsgrad, den eventuelle valgte polish og krav til hygiejne- og rengøringsstandard. Når tilsmudsningsgraden tillader det, kan der anvendes tørre rengørings-metoder, dette vil sænke rengøringsomkostningerne og samtidig være miljørigtigt, da man med denne metode ikke anvender kemi.

Ved fugt-/vådrengøring tilsættes vaskevandet, i henhold til producenternes og vore anbefalinger, et neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. Armstrong DLW Gulvpleje Universal.

Er gulvbelægningens overflade blevet polishbehandlet, skal polishleverandørens anbefalinger følges.

3.1 Tørrengøring

Udføres ved brug af fremfører med underliggende filt eller mikrofibermoppe.

3.2 Våd-/Fugtrengøring

Fugtrengøring

Lette tilsmudsninger med løst liggende eller let hæftende snavs kan fjernes ved en fugtrengøring.

Belægningsoverfladen overtørres med moppe fugtet med vand eller vand tilsat et neutralt rengørings-middel, på en sådan måde at snavset løsnes og fjernes uden at der efterlades vaskevand på gulv-belægningens overflade.

Vådvask

Ved vådvask anvendes der så meget vaskevand, at der efterlades et tyndt lag vaskevand på gulvbelægningsoverfladen. Efter en kort virketid løsnes også den mere fastsiddende snavs, som derefter fjernes ved eftertørring med en skyllet og presset moppe.

Denne metode kræver ingen maskine kun en fremfører med presse og egnet moppe.

Efter den rengjorte overflade er tørret, kan man, hvis det ønskes, eller hvis det skulle være nødvendigt pga. af ridser i PURen / polishen, med fordel tørpolere overfladen.

3.3 Cleanere

Ved cleaning forstår man en (lokal) intensiv behandling af hårdnakkede pletter eller tilsmudsede gangbaner m.m. Denne type tilsmudsninger påsprøjtes et opløst neutralt rengøringsprodukt. Fjernelse af den lokale tilsmudsning sker bedst ved brug af skuremaskine med underliggende blå / rød skurerondel. Brug af skurepulver, sliberondeller eller hårde børster anbefales ikke, da disse kan beskadige PUR overfladen.

3.4 Maskinel Rengøring og Pleje

Til større arealer anbefaler vi brug af rengøringsautomater (med underliggende bløde børster eller med rød skurerondel), der i en arbejdsgang skurer og opsuger snavset. Denne metode svarer til en vådrengøring. Vandet tilsættes et egnet rengøringsmiddel, som er valgt ud fra maskinleverandørens, rengøringsproduktets og vores anvisninger. Gulvvaskemaskinen indstilles af leverandøren, så denne fungerer optimalt på den valgte gulvbelægning.

3.5 Dobbeltgulvelementer / EDB Gulve

Her bør man anvende Cleaner-Metoden (se. 3.3) og fugtrengøring, hvor man bruger en fugtig, hårdt opvreden klud eller et præpareret vaskeskind.

Ved eventuelle grundrengøringer skal mængden af væske holdes så langt nede som muligt for ikke at beskadige selve dobbeltgulvets konstruktion

4 Grundrengøring

En grundrengøring kan periodisk være nødvendig, for at få fjernet ekstra hårdnakkede snavsdannelser. Hyppigheden for udførsel af en grundrengøring bør tilpasses tilsmudsningsgraden, og dette kan være meget forskelligt fra areal til areal.

Det opløste grundrengøringsmiddel påføres belægningsoverfladen (må ikke have en pH værdi på over 10), og det skal derefter have lov at virke i nogle minutter før overfladen skures ved brug af en rengøringsautomat eller en skuremaskine med underliggende

Efter skuringen opsuges det beskidte vaskevand, og belægningsoverfladen skylles grundigt med efterfølgende opsugninger af skyllevandet. Herefter skal belægningen og belægningsoverfladen være fuldstændig tør før gulvet igen tages i brug.

Skal belægningsoverfladen på Armstrong DLW Linoleum PUR grundrengøres grundet mekanisk slid og efterfølgende polishbehandles, så skal man altid skure gulvoverfladen i begge retninger med en grøn 3M rondel.
rød 3M rondel.

5 Gulvbelægninger med afledende egenskaber

Afledende/ledende gulvbelægninger fra Armstrong har ikke PUR overflader.

Til afledende/ledende vinyl, se venligst vejledningen - Rengøring- og plejeanbefaling DLW VINYL uden overflade.

Til afledende Linoleum, se venligst vejledningen - Rengøring- og plejeanbefaling DLW LINOLEUM LPX

6 Supplerende foranstaltninger

6.1 Smudsforebyggende foranstaltninger

Riste foran indgangsdøre skal have samme bredde som døren. Ristens længde skal være 4-5 skridtlængder, dvs. ca. 150 cm. For så vidt muligt bør der anvendes "åbne" eller bevægelige riste.

6.2 Anvendelse af smudsmåtter og - løbere

I indgangsområder bør der lægges måtter og løbere, som beskytter belægningsoverfladen mest muligt imod indførsel af tørt og vådt snavs.

Ved etablering af tilstrækkelige og fagmæssige korrekte snavssamlende områder, som f. eks kan bestå af nedfældede måtteområder reduceres rengøringsomkostningerne, gulvets udseende forbedres og gulvbelægningens levetid forlænges.

6.3 Polering

En periodisk tørpolering af PUR overfladen anbefaler vi bliver udført med en hyppighed, der kan modsvarer belastningen.

Når mindre ridser fremkommer på PUR overfladen, bør disse omgående poleres væk.

Mindre ridser kan tørpoleres væk ved brug af polermaskine (op til 1000 omd.) med underliggende beige/rød 3M rondel.

Har man fejlagtigt haft for lang tid mellem poleringerne, og der er fremkommet lidt større ridser, kan man ned fordel tilføre gulvet en spraypolish eller lign. i forbindelse med poleringen.

7 Specielt

7.1 Misfarvninger

Farvet materiale og især sort gummi kan ved længere og vedvarende kontakt med en gulvbelægnings-overflade give farveændringer, som ikke kan fjernes. Dette kan f.eks. være farvede hjul, stolenopper og

-fødder under forskelligt inventar og udstyr, som har kontakt med gulvbelægningen. For at undgå denne farveændring anbefaler vi brug af hjul, nopper eller fødder af lyst materiale, helst polyuretan.

Er dette ikke muligt, anbefales det, at man anvender underlagsplader.

Hårfarvemiddel og desinficerende midler med farve kan give permanente misfarvninger, hvis disse ikke fjernes umiddelbart efter de er spildt.

7.2 Kontorstole med hjul, rullende belastning samt stoleben.

Kontorstolehjul og anden rullende belastning skal i henhold til EN 12529 være forsynet med bløde hjul type W af lyst materiale. Stoleben og andet inventar, der bevæger sig på belægningsoverfladen, skal være forsynet med nopper af filt eller anden blød og lyst materiale. For at undgå belægningsskader specielt på skoler og lignende, skal man være opmærksom på, at kontaktfladerne på stole og andet inventar er bløde, afrundede og uden skarpe kanter. Stolenopper og

-hjul, skal udskiftes inden disse bliver ru og skarpe.

Ved brug og ved ny anskaffelse af inventar til en elastisk gulvbelægning skal der tages hensyn til ovennævnte.

7.3 Tape

Hvis der anvendes tape direkte på belægnings-overfladen f.eks. i forbindelse med afdækning i byggefasen, bør man først undersøge tapens egnethed hos tapeleverandøren.

7.4 Generelt

Disse anbefalinger er baseret på vore generelle erfaringer i praksis og er i overensstemmelse med den nyeste rengøringsteknik, så vidt det på udgivelsestidspunktet var os bekendt.

Når lægningen af gulvbelægningen er afsluttet, bør hele arealet, eller minimum de områder, som er særligt udsatte i løbet af byggefasen, tildækkes for at beskytte den nylagte gulvbelægning mod beskadigelse, snavs og skrammer.

Ved rengøring og pleje af DLW LUXURY VINYL, skal der anvendes mindst mulig væske for ikke, at skade den underliggende lim, som fliserne er klæbet med.

Armstrong stemplet, som er trykt på overfladen af mange af homogene vinyler, fjernes let ved brug af vand.

Det er alene op til kunden, henholdsvis lederen af den benyttede rengøringstjeneste, at sørge for at denne rengørings- og vedligeholdelsesanbefaling overholdes. Armstrong hæfter ikke for eller påtager os noget ansvar for eventuelle skader eller forringelse af gulvbelægningen, som skyldes manglende overholdelse af denne rengørings- og vedligeholdelsesanbefaling.

Gulvbelægningens skridsikkerhed påvirkes i høj grad af tilsmudsningen, rengøringshyppigheden og de anvendte rengørings- og plejemidler. Utilstrækkelig rengøring, set i forhold til, hvor meget gulvbelægningen belastes, kan derfor medføre glathed og hygiejneproblemer.

 

Man kan også anvende sammenlignelige produkter fra andre leverandører. De enkelte leverandører er selv ansvarlige for deres produkters egnethed. Leverandørens anvisninger skal altid følges. Midlernes egnethed og anbefalede anvendelse, samt deres virkemåde har hver enkelt producent selv ansvaret for. DLW kan derfor ikke garantere eller påtage sig noget ansvar for, at resultatet efter rengøring og pleje svarer til brugerens forventninger.